Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Instructeur: Anneloes Praamstra, Mindful Run Groningen (Meerstad en Haren), gevestigd te Meerstad, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Cursist: de (potentiële) deelnemer van de door Instructeur aangeboden 5-weekse Mindful Run-cursus.
 3. 5-weekse Mindful Run Cursus: hieronder vallen alle 5-weekse cursussen die Mindful Run Nederland aanbiedt als bijvoorbeeld de Mindful Run cursus en Mindful Walk cursus. Tevens gelden dezelfde voorwaarden voor een (kennismakings)clinic.
 4. Mindful Run Nederland: De onderneming aan wie het Intellectueel Eigendom inzake de 5-weekse Mindful Run-cursus en toebehoort en wie aan Instructeur het gebruiksrecht heeft verstrekt om deze cursus zelfstandig te kunnen aanbieden. Mindful Run Nederland is derhalve uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en heeft voor zover ook geen enkele rechtsbetrekking met Cursist.

2. Toepasselijkheid

 1. Instructeur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten inzake de 5-weekse Mindful Run-cursus.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Derden die door Instructeur bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige instructeurs, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
 2. De Instructeur is slechts gebonden indien de Instructeur een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan Cursist.
 3. Aan deelneming aan de cursus is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
 4. Alle opgaven van Instructeur van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Instructeur.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Instructeur.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere cursussen, nabestellingen of verlengingen.
 7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per cursus reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Cursist kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt.

4. Uitvoering

 1. Alle diensten van Instructeur worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Deelname aan de cursus is toegewezen aan Cursist persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
 3. Cursist stelt Instructeur in de gelegenheid de cursus te verrichten. Cursist verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Instructeur en Instructeur naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
 4. Wanneer Cursist verhinderd zal zijn om bij de cursus aanwezig te zijn, dan dient Cursist zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Instructeur in rekening worden gebracht
 5. Cursist wordt geacht ruim voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van Cursist.
 6. Cursist dient alle instructies van Instructeur op te volgen.
 7. Cursist dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en –schoenen.
 8. Het is niet toegestaan tijdens de cursus expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Cursist Instructeur altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 10. Cursist aanvaardt dat de planning van de cursus kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Instructeur is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de cursus uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Instructeur.
 11. Het staat Instructeur vrij de cursus en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Cursist de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Instructeur aangegeven wijze.
 3. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Cursist direct uitgesloten van het volgen van de cursus. Indien Cursist weer deel wil gaan nemen aan de cursus, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Instructeur is het Cursist niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Instructeur heeft het recht de overeenkomst met Cursist met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Cursist recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan Cursist (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Cursist in staat van faillissement wordt verklaard, Cursist een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Cursist onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Cursist wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft instructeur ook de keuze om Cursist slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.

c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de cursus reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en Instructeur dit minimaal 72 uren voor start van de 5- weekse Mindful Run-cursus aan Cursist te kennen geeft.